แผ่นแปะแก้ปวดที่มีฤทธิ์ชาเฉพาะที่จากสารสกัดพลู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชัญญา อำนักมณี, เนตรจันทรา ทรัพย์ล้น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ขันสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันอาการปวดฟันรักษาด้วยวิธีเบื้องต้นนั่นก็คือการแปะแผ่นแก้ปวดซึ่งมีสารที่ทำให้เย็น สารช่วยแก้ปวด ทำให้ชาได้ซึ่งเป็นการบรรเทาอาการเจ็บปวดได้เพียงชั่วคราว โครงงานเรื่องแผ่นแปะแก้ปวดที่มีฤทธิ์ชาเฉพาะที่จากสารสกัดพลูนั้นได้สกัดสารจากพลูซึ่งประกอบด้วยสาร chavicol และ eugenol ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ชาเฉพาะที่นำมาทำเป็นแผ่นแปะแก้ปวดฟันทำให้สามารถรักษาอาการปวดฟันได้เบื้องต้นซึ่งทางผู้จัดทำได้ศึกษาประสิทธิภาพการรักษาอาการปวดฟันจากแผ่นแปะแก้ปวดตามท้องตลาดและแผ่นแปะแก้ปวดที่มีฤทธิ์ชาเฉพาะที่จากสารสกัดพลู