ระบบตรวจวัดสารประกอบโพลาร์รวมในน้ำมันทอดซ้ำโดยการวัดความจุไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุณฑี สมบูรณ์วิวัฒน์, กิตติโชติ อวยพรชัยกุล, ปริชญ์ เลิศยิ่งยศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราณี ดิษรัฐกิจ, สมพร บัวประทุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดตรวจวัดสารประกอบโพลาร์ในน้ำมันโดยใช้วิธีวัดค่าความจุไฟฟ้า เนื่องจากสารโพลาร์ในน้ำมันเป็นสารก่อมะเร็ง การตรวจวัดความเข้มข้นของสารโพลาร์จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ผู้บริโภคสบายใจในการบริโภคอาหาร และไม่ได้รับอันตรายจากสารก่อมะเร็งเหล่านั้น ในปัจจุบันชุดตรวจวัดสารโพลาร์ของกระทรวงสาธาณสุขซึ่งใช้ปฏิกิริยาเคมีในการตรวจวัดไม่สามารถใช้ซ้ำได้และสามารถระบุปริมาณสารโพลาร์ได้เป็นช่วงเท่านั้น การสร้างชุดตรวจวัดโพลาร์โดยใช้วิธีการวัดความจุไฟฟ้า จึงสามารถแก้ปัญหาเรื่องการใช้ซ้ำไม่ได้ของชุดตรวจวัดสารโพลาร์ของกระทรวงสาธารณสุขได้และยังทราบความเข้มข้นสารประกอบโพลาร์เป็นจุดที่แน่นอน ทำให้ผู้ประกอบอาหารเข้าถึงชุดตรวจได้มากขึ้นในราคาไม่แพง มีขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อน และสามารถใช้ซ้ำได้เรื่อยๆ โดยโครงงานนี้จะใช้วิธีวัดค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุที่มีน้ำมันที่นำมาทดสอบเป็นไดอิเล็กตริก จากนั้นแปลงค่าความจุไฟฟ้าออกมาเป็นความเข้มข้นสารประกอบโพลาร์ในน้ำมัน และแสดงค่านั้น พร้อมคำเตือนและคำแนะนำที่มีเกณฑ์อิงจากกระทรวงสาธารณสุขออกมาผ่านจอ LCD