ระบบตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (แก๊สไข่เน่า) ในพื้นที่เสี่ยง แบบแสดงค่าตามเวลาจริง ผ่านสมาร์ทโฟน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีทัต อุตวัฒน์, วิภู กิจสำเร็จ, ธันยธรณ์ เตือนวีระเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรมงคล จิ้มลิ้ม, สมพร บัวประทุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (แก๊สไข่เน่า) เป็นแก๊สพิษ ไม่มีสี แต่มีกลิ่นคล้ายไข่เน่า และติดไฟได้ จึงเป็นแก๊สอันตราย ซึ่งสามารถพบได้ในธรรมชาติทั่วไปและในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยที่ความเข้มข้น 5.0 ppm ขึ้นไปจะ ส่งผลให้เกิดอาการระคายเคืองตา โดยผลกระทบที่สำคัญที่สุดคือ แก๊สที่มีปริมาณความเข้มข้นมากกว่า 140 ppm ซึ่งเมื่อสูดดมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะส่งผลให้หมดสติได้ และในช่วงเวลาที่ผ่านมามีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตจากการรั่วไหลของไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่มีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดและแจ้งเตือนที่เหมาะสม เพราะเครื่องมือวัดที่มีจำหน่ายเชิงพาณิชย์ไม่สามารถตรวจวัดแล้วแจ้งเตือนในระยะไกลได้ อีกทั้งยังมีราคาที่แพงด้วย โครงงานจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดทดลองด้วยเทคโนโลยี Micro controller, Sensor และ การส่งข้อมูลทางไกลแบบ Real-time เพื่อที่จะสามารถตรวจจับความเข้มข้นของแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์และประมวลผลเป็นระดับความอันตรายในบริเวณที่ติดตั้งหรือใช้งาน ทั้งในรูปแบบติดตั้งไว้กับที่ และแบบใช้เป็นเครื่องมือเคลื่อนที่ แล้วรายงานผลผ่าน Application บนโทรศัพท์ ซึ่งจะช่วยแจ้งเตือนผู้ใช้งานไม่ให้เข้าใกล้บริเวณที่เกิดการรั่วไหลของแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ และออกห่างได้อย่างปลอดภัย