การศึกษาผลของสารสกัด GIBBERELLIN จากเมล็ดเงาะต่อการงอกของกุหลาบหนู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อจิมา เตชชีวพงศ์, ธวัลยา รอดจบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิดาการ บุณยนิธิโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศเกี่ยวกับการทำเกษตร แต่ในปัจจุบันเกิดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ ทำให้เกษตรกรต้องหันไปพึ่งเทคโนโลยี ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้มีการคิดค้นการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งมีมากหลากหลายทางขึ้นอยู่กับงานที่ทำ โดยกลุ่มกรดจิบเบอเรลลิกก็เป็นหนึ่งในสารที่ถูกนำมาใช้เป็นอย่างมาก แต่ด้วยการผลิตที่ไม่สามารถสังเคราะห์สารในห้องปฏิบัติการได้ ทำให้กรดชนิดนี้มีราคาสูง เกษตรกรจึงคิดวิธีสกัดกรดชนิดนี้จากพืชที่พบในเมล็ด ยอด และราก โดยมีการรายงานว่าเมล็ดลำไยพบสารจิบเบอเรลลิก และประเทศไทยมีปริมาณเมล็ดลำไยเหลือทิ้งจากการผลิตลำไยกระป๋องจำนวนมาก

ทำให้การสกัดสารจิบเบอเรลลิกจากเมล็ดลำไยช่วยลดด้านราคาของสารจิบเบอเรลลิก เพิ่มมูลค่าของเมล็ดลำไยเหลือทิ้งและช่วยลดปริมาณขยะลง โดยสารชนิดนี้มีส่วนช่วยในการยืดตัวของเซลล์ โดยเกษตรกรนิยมใช้เร่งการงอกของเมล็ด โดยเมล็ดพืชที่ทางผู้จัดทำเลือกปลูกคือ เมล็ดของกุหลาบสายพันธุ์หนู ซึ่งในประเทศไทยนั้นกุหลาบเป็นพืชดอกที่นิยมปลูก ด้วยกิ่ง เพราะเป็นส่วนที่งอกได้เร็ว แต่จะไม่นิยมปลูกด้วยเมล็ด เพราะเป็นส่วนที่งอกได้ช้า ทางผู้จัดจึงคิดวิธีการนำสารจิบเบอเรลลิกมาเร่งการงอกของเมล็ดกุหลาบสายพันธุ์หนู

โครงงานนี้มุ่งหวังที่จะเร่งการงอกของกุหลาบสายพันธุ์หนู โดยสกัดสารเร่งการงอกของเมล็ดพืช (GA3) ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้สนับสนุนการเร่งการงอกของกุหลาบสายพันธุ์หนูให้มีคุณภาพตามมาตราฐาน และมีระยะเวลาการงอกที่เร็วขึ้น สามารถปลูกได้จำนวนมาก และมีต้นทุนที่ต่ำลง