การศึกษาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตที่มีสมบัติของไบเซนทริกซ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรภพ แสงรัตน์, ดรณ์ เปล่งแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ของพื้นที่รูปเลขาที่มีสมบัติเป็น Bicentric Polygon โดยที่รูปเหลี่ยมที่มีสมบัติเป็น bicentric ดังรูปหลายเหลี่ยมที่มีวงกลมล้อมรอบและวงกลมแนบใน ถ้าให้ r แทน รัศมีของวงกลมแนบใน , R แทนรัศมีของวงกลมแนบนอก , e แทนระยะทางระหว่างรัศมีวงกลมล้อมรอบและรัศมีวงกลมแนบใน , และ จึงทำให้เราทราบถึงสูตรการหาพื้นที่ของรูปเลขาคณิตที่มีสมบัติเป็น Bicentric และ มีความต่อเนื่องของสูตรรูปเรขาคณิต ที่เป็น Bicentric ออกมาได้