โปรแกรมจำลองห้องปฏิบัติการวิชากลศาสตร์ Kolalab

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรพล พรหมศร, สิรวิชญ์ เครือภักดี, เจษฎาภณ ศรีกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรายุส อรุณเดชาชัย, นายศรสนั่น นนที

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในช่วงวิกฤตการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับทุกประเทศทั่งโลกในแทบทุกด้าน ด้านการศึกษาก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างมาก หลายประเทศได้ประกาศใช้การเรียนการสอนออนไลน์ ทำให้ประสบปัญหาเพิ่มเติมคือขาดความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน กลศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องอนุภาคทั้งที่หยุดนิ่งและที่กำลังเคลื่อนที่ ด้วยความเร็วที่น้อยกว่าความเร็วแสง และเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุและแรงที่กระทำต่อวัตถุ เป็นเนื้อหาที่ยากซับซับซ้อนต้องอาศัยเทคนิค และกระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการนำองค์ประกอบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างโปรแกรมจำลองห้องปฏิบัติการวิชากลศาสตร์ ที่พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Unity , Visual code และ Blender เพื่อใช้เป็นหนึ่งในสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสนุกไปกับบทเรียนที่มีเนื้อหาครบถ้วน และเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีห้องปฏิบัติการอีกด้วย