แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธเนศพล ศรีมังคละ, กฤษฎ์ นาคเสน, วรกมล คุณโชติธำรง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิเชษฐ์ กัลป์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์โดยให้ผู้สูงอายุสนใจการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองมากยิ่งขึ้น โดยทางคณะผู้จัดทำได้ใช้ MIT Inventor app ที่มีหลักการใช้คล้ายกับ scratch แต่ซับซ้อนมากกว่าลักษณะการเขียนของโปรแกรม คือการเขียนโปรแกรมด้วยการต่อบล็อกคำสั่งนำมาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุโดยใช้หลักทางจิตวิทยา และดีไซน์แอปพลิเคชันออกมาให้เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ โดยเริ่มจากการออกแบบหน้าแอปพลิเคชันทั้งฟอนต์ตัวหนังสือและรูปแบบให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้สูงอายุ จากนั้นทำการสร้างและแบ่งการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นหัวข้อต่างๆเช่นข่าวสาร ความรู้เบื้องต้น การเรียนรู้ และการผ่อนคลายเป็นต้น หลังจากสร้างแอปพลิเคชันเสร็จก็นำไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์