สถานีรับคำปรึกษา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิธวินท์ ชฎาศิลป์, กุลสตรี สีสด, พรวิศา ราชบัณดิษฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธนาพรรณ ธนสีลังกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากโครงงานการทำเว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้มีจุดประสงค์หลักคือเป็นเว็บไซต์ที่มีจุดประสงค์ให้ผู้ใช้งานได้ผ่อนคลายและคลายเครียดในด้านการเรียน ด้านการงาน ฯลฯ โดยคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรื่องการคบเพื่อน และความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนและการสอน ในโรงเรียน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ซึ่งทางคณะผู้จำทำได้ทำการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแก้ไขปัญหาโดยแบ่งตามโรงเรียน และหัวข้อที่ใช้ในการพูดคุย โดยหลักๆ แบ่งเป็น3หัวข้อ ได้แก่

1 หัวข้อการแจกสรุปในเรื่องการเรียน

2 หัวข้อคำขอปรึกษาทางด้านการเรียนหรือการใช้ชีวิต

3 หัวข้อระบายปัญหาที่พบเจอ

และเว็บไซต์ของคณะผู้จัดทำนั้น จะนำระบบความปลอดภัยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับ และไม่สามารถทำการบันทึกภาพหน้าจอได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานรั่วไหลออกไป เว็บไซต์ของเรานั้นจะสร้างรูปแบบอวตาร เป็นตัวแทนของผู้ใช้เว็บไซต์ โดยผู้ใช้งานต้องสร้างชื่อสมมติขึ้นมาเอง