การศึกษาประสิทธิภาพสูตรอาหารในการเพิ่มปริมาณโปรตีนด้วงมูลสัตว์ ในระบบรังเทียมอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยชุดเทอร์โมอิเล็กทริกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยกร สานุศิษย์, ณัฐจิรา จันทร์หนองสรวง, ญาณิน เขียวคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาพร สุติบุตร, ดลนภา พรรื่นเริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการเพิ่มโปรตีนของด้วงมูลสัตว์ด้วยสูตรอาหาร โดยมีตัวแปรต้นคือสูตรอาหาร 4 ชนิด จากนั้นทำการศึกษาต่อว่าควรจะใช้สัดส่วนเท่าไรจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งการทดลองสูตรอาหารจะอยู่ในชุดระบบรังเทียมอัตโนมัติ ที่จะควบคุมสภาวะให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของด้วงมูลสัตว์ควบคุมอุณหภูมิด้วยชุดเทอร์โมอิเล็กทริกและควบคุมความชื้น