การศึกษาประสิทธิภาพของสาหร่ายข้าวเหนียวในการกำจัดลูกน้ำยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติพงศ์ ศรีปัญญา, เจษฎาภรณ์ รัตนะ, สรวิชญ์ สกุลปีบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิริยา ทิพมาตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษา การศึกษาประสิทธิภาพของสาร่ายข้าวเหนียวในการกำจัดลูกน้ำยุง มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อ ศึกษาสภาพน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกลูกน้ำยุง และสาหร่ายข้าวเหนียว 2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้สาหร่าย ข้าวเหนียวในการลดประชากรลูกน้ำยุง โดยแบ่งขั้นตอนการศึกษาเป็น 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการสำรวจชนิดของลูกน้ำยุง

1.1 ออกสำรวจตามหอพัก จำนวน 4 แห่ง และบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.2 นำลูกน้ำยุงที่สำรวจได้มาวิเคราะห์ว่าเป็นลูกน้ำยุงชนิดไหน พร้อมบันทึกผลลงตาราง

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนตรวจสอบสภาพน้ำที่มีผลต่อลูกน้ำยุง และ สาหร่ายข้าวเหนียว

2.1 การศึกษาสภาพน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุง

2.1.1 นำลูกน้ำยุงมาทดลองกับน้ำ 4 แหล่ง คือ

  1. น้ำประปา

  2. น้ำฝน

    1. น้ำจากคลองหลังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    1. น้ำที่ได้จากการเลี้ยงลูกน้ำยุง

2.1.2 โดยนำน้ำแต่ละแหล่งมาทำการทดลองด้วยกัน 3 ครั้ง พร้อมกัน

2.1.3 สังเกตการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุง และบันทึกผลลงตาราง

2.2 การศึกษาสภาพน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายข้าวเหนียว

2.2.1 นำสาหร่ายข้าวเหนียวมาทดลองกับน้ำ 4 แหล่ง คือ

  1. น้ำประปา

  2. น้ำฝน

  3. น้ำจากคลองหลังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  4. น้ำจากแหล่งที่เก็บสาหร่ายข้าวเหนียว

2.2.2 โดยนำน้ำแต่ละแหล่งมาทำการทดลองด้วยกัน 3 ครั้ง พร้อมกัน

2.2.3 สังเกตการเจริญเติบโตของสาหร่ายข้าวเหนียว และบันทึกผลลงตาราง

2.3 การศึกษาประสิทธิสภาพน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายข้าวเหนียว และ ลูกน้ำยุง

2.3.1.นำน้ำทั้ง 4 แหล่ง มาวัดค่า pH , DO ก่อนและหลังนำไปทดลองลูกน้ำยุง

และ สาหร่ายข้าวเหนียว แล้วบันทึกผลลงตาราง

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการวัดประสิทธิภาพของสาหร่ายข้าวเหนียวในการลดปริมาณของประชาการลูกน้ำยุง

3.1 นำลูกน้ำยุงใส่ลงในบีกเกอร์ 4 บีกเกอร์ และนำสาหร่ายข้าวเหนียวขนาด 5 เซนติเมตร

ลงไป 3 บีกเกอร์

3.2 จับเวลาในการนับจำนวนลูกน้ำยุง ดังนี้

15 , 30 , 50 นาที แล้วบันทึกผลการทดลองลงตาราง