การศึกษาประสิทธิภาพอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อที่ทำจากข้าวโพดหวานเเละข้าวโพดข้าวเหนียวโดยการเปรียบเทียบโคโลนีด้วยการเพาะเลี้ยงเชื้อรา Aspergillus niger

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนม์ชฎา รัตนวงศ์, พลอยชมพู ศรีประทุมวงศ์, ปรมินทร์ บุญทรง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิยะดา สิริอมตธรรม, นันทิยา เชื้อคำฮด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อที่ทำจากข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวโดยการเปรียบเทียบโคโลนีด้วยการเพาะเลี้ยงเชื้อรา Aspergillus niger

มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อทำสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อจากข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว 2. เพื่อเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อจากมันฝรั่งและข้าวโพดหวานกับข้าวโพดข้าวเหนียว โดยการเปรียบเทียบจากการเจริญของโคโลนีเชื้อรา Aspergillus niger ซึ่งมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ ศึกษาการเจริญของเชื้อรา Aspergillus niger บนอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อที่ทำจากข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวโดยเปรียบเทียบกับอาหารเลี้ยงเชื้อมันฝรั่ง (PDA) ที่นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป อาหารเลี้ยงเชื้อที่ทำจากข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวซึ่งมีอัตราส่วนความเข้มข้น 2 ระดับ คือ 9% และ 15% โดยจะแบ่งเป็น 2 สูตร คือ สูตรที่ไม่เติมน้ำตาลเด็กซ์โทรส และสูตรที่เติมน้ำตาลเด็กซ์โทรส (2%) ผลการทดลองพบว่าเชื้อรา Aspergillus niger สามารถเจริญได้ดีในสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อที่ทำจากข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวมากกว่าในสูตรอาหาร PDA และยังพบว่าในสูตรอาหารที่ทำจากข้าวโพดหวาน 15% ชนิดที่เติมน้ำตาลเด็กซ์โทรส มีการเจริญของเส้นใยและสปอร์จำนวนมากที่สุด นอกจากนี้พบว่าการเจริญของโคโลนีลดลงตามลำดับปริมาณของข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว