แผ่นดูดซับเสียงจากเส้นใยพืชที่พบในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัญญา ยุทธวรวิทย์, วรากร แก้วกล่ำ, ดากานดา สิทธิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรารักษ์ สังข์พราหมณ์, ดวงดารา สมบัติมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการนำเส้นใยพืชในท้องถิ่นมาเป็นส่วนผสมในการทำแผ่นดูดซับเสียง เพื่อลดปริมาณเสียงรบกวนจากกิจกรรมประจำวันบริเวณโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง