แผ่นดูดซับน้ำรองกระถางจากเส้นใยสับปะรดและกระดาษหนังสือพิมพ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกฤตา ทองผึ้ง, หทัยภัทร กาญจนศรีเมฆ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญญิกา ทุ่งปรือ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการจัดทำโครงงานงานดินรักษ์น้ำพบว่าเส้นใยสับปะรดสามารถดูดซับน้ำได้ดีที่สุดจึงนำมาผสมกับดินเพื่อช่วยดูดซับน้ำในการปลูกพืชในกระถาง และเป็นที่มาของการต่อยอดจัดทำโครงงาน เรื่อง แผ่นดูดซับน้ำรองกระถางจากเส้นใยสับปะรดและกระดาษหนังสือพิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำและการคายน้ำของ เส้นใยสับปะรด เส้นใยเตยหนาม และเส้นใยกาบมะพร้าว 2)ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำและการคายน้ำของ กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษลัง และกระดาษ A4 เหลือใช้ 3) ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำและการคายน้ำของแผ่นดูดซับน้ำรองกระถางจากเส้นใยพืชและแผ่นดูซับน้ำรองกระถางจากกระดาษ 4) เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเส้นใยพืชกับกระดาษรีไซเคิลในการผลิตแผ่นดูซับน้ำรองกระถางปลูกพืช โดยดำเนินการปรับสภาพเส้นใยสับปะรดและกระดาษโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วศึกษาคุณสมบัติการดูดซับน้ำและคายน้ำเพื่อเลือกวัสดุที่ดีที่สุดในการจัดทำแผ่นดูดซับน้ำรองกระถางเพื่อการอนุรักษ์พลังงานน้ำและนำวัสดุและขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม