ศึกษาความเป็นไปได้ของเอนไซม์โบรมีเลนในการยับยั้งและการลุกลามการแสดงออกของโปรตีน Bcl-2 ในเซลล์มะเร็งปอดที่ดื้อยาและมีการกลายพันธุ์ Second T790M Mutation

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธาริษา หัดกาเจ, ซารีมา กาเราะ, ฮาสานะ บิลละเตะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นางสาวรอมละห์ มะสง, หวันฮัซนาฮ์ ปะดุกา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะเร็งปอด เกิดจากเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตอย่างไม่ปกติในปอด ซึ่งมักเกิดจากความผิดปกติในพันธุกรรมของเซลล์ ทำให้เซลล์มะเร็งมีความหลงเหลือในการควบคุมการแบ่งเซลล์และการสั่งตาย (apoptosis) อาจส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้อย่างถูกต้อง การวิจัยนี้จึงเลือกใช้วิธีอัลตราฟิลเทชั่น (ultrafiltration) และโคมาโทกราฟี (Chromatography) เพื่อกรองและแยกเอนไซม์โบรมีเลน (Bromelain) ออกจากสารแขวนลอยที่มีอยู่ในสับปะรด ซึ่งโบรมีเลนเป็นเอนไซม์ที่สามารถย่อยสลายโปรตีนได้ จากนั้นนำไปทดสอบกับเซลล์มะเร็งปอดที่ดื้อยา สมมติฐานการวิจัยนี้คาดว่าโบรมีเลนสามารถแทรกแซงการแสดงออกของโปรตีน Bcl-2 ซึ่งเป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสั่งตายในมะเร็ง ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยนี้อาจเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาเพื่อใช้ในการรักษามะเร็งปอดที่ดื้อยาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่มีอันตรายต่อเนื้อเยื่ออื่น ๆ ในร่างกาย