รูปแบบการกระพริบของแสงที่มีผลต่อแมลงวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวริศา สิมาจารย์, นุชนาฏ เกื้อกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นางสาวรอมละห์ มะสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทความนี้เป็นการศึกษาการมองเห็นของแมลงวัน ซึ่งมีตารวม (compound eye) ประกอบด้วย Ommatidai หลายพันเซลล์ แต่ละเซลล์จะมีเลนส์และสามารถสร้างภาพของวัตถุได้แมลงวันจะใช้เซลล์ไมโครวิลลาร์ (microvillar photoreceptors) ในการตรวจจับความเข้มของแสง การเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนสีของวัตถุ และใช้เซลล์แบบแท่งและกรวย(rhabdomeric and ciliary photoreceptors) ในการตรวจจับ UV light เซลล์ไมโครวิลลาร์จะปรับ threshold ตาม contrast ของภาพ เพื่อส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวไปยังสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ทำโครงงานจึงทดสอบผลกระทบของการกระพริบของแสงจากหลอดไฟสองแบบ คือหลอดไฟกระพริบแสงหลายสี และหลอดไฟกระพริบสีเดียว ต่อแมลงวันสองกลุ่มโดยใช้การควบคุมความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับโดยปรับเปลี่ยนความถี่ของกระแสไฟฟ้าเพื่อหาความถี่ที่เหมาะสมและเป็นผลด้านลบต่อแมลงวัน