การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของหนอนไม้ไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณยวีร์ คำหล่อ, เมธาสิทธิ์ อินขัน, กุลปรียาภรณ์ สีทานอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรณเพ็ญ ชัยทอง, สุทัศน์ บุญเลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หนอนเยื่อไผ่หรือ หนอนรถด่วน เป็นแมลงเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย แต่ปัจจุบัน ต้นไผ่มีปริมาณลดลง ซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของหนอนเยื่อไผ่ ดังนั้นพวกเราจึงทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของหนอนเยื่อไผ่ โดยการทดลองแบ่งออกเป็น 3 การทดลอง ได้แก่ 1.) เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของหนอนเยื่อไผ่ต่อสูตรอาหารเทียมที่มีส่วนผสมของเยื่อไผ่ชนิดต่างๆ 2.) เปรียบเทียบอัตราการอยู่รอดของหนอนเยื่อไผ่ต่อลักษณะวัสดุที่ต่า 3.)เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของหนอนเยื่อไผ่ต่อลักษณะการวางฐาน