การศึกษาการหารของเมทริกซ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุจิราพร ชัยวรณ์, ปิยะภา วงษ์พานิช, ญาดา ตันติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรัชญา สัมมาทรัพย์, ภัสราภรณ์ ชัยเดช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องการศึกษาการหารเมทริกซ์

(The study of Matrix Division) เป็นโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา จัดทำขึ้นโดยการศึกษาและนำทฤษฎีความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและขั้นตอนวิธีการหารของเศษส่วน เมทริกซ์เส้นทแยงมุม(Diagonal matrix) การดำเนินการเมทริกซ์ อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ สมบัติการหาค่าดีเทอร์มิแนนต์เมทริกซ์และขั้นตอนวิธีการหารของเมทริกซ์มาศึกษาการหารของเมทริกซ์ดดยขั้นตอนวิธีการหารของเมทริกซ์และศึกาาการหาคำตอบของการหารของเมทริกซ์

ผลจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า สามารถนำความรู้เรื่องเศษส่วนและขั้นตอนวิธีการหารของเศษส่วนเมทริกซ์เส้นทแยงมุม(Diagonal matrix) การดำเนินการเมทริกซ์ อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ สมบัติการหาค่าดีเทอร์มิแนนต์เมทริกซ์และขั้นตอนวิธีการหารของเมทริกซ์ นำไปหาผลหารของเมทริกซ์ได้เมทริกซ์ที่เท่าเทียมกัน