การศึกษาอิทธิพลของสารเชื่อมขวางต่อขนาดรูพรุนของฟองน้ำชีวภาพจากเซลลูโลสพืชที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยกัมจากเมล็ดมะขามและเชื้อราปฏิปักษ์เพื่อยับยั้งเชื้อราก่อโรคเหี่ยวในมะเขือเทศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิฐชาภรณ์ วาระโว, ปิยาพัชร พฤกษ์สุวรรณ, สุฐิตา เบ้าชาลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทักษ์นปพร เผ่าปินตา, สุทัศน์ บุญเลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะเขือเทศเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับประเทศไทยชนิดหนึ่งซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ดี เนื่องจากมะเขือเทศสามารถนำไปแปรรูปได้หลายประเภท มะเขือเทศนิยมปลูกกันแพร่หลายในทุกพื้นที่ นิยมปลูกกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม มีอุณหภูมิที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโต คือ 18-28 องศาเซลเซียส โดยปัญหาที่เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศพบ คือ โรคเหี่ยวในมะเขือเทศ ซึ่งสามารถเกิดได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก จากสถิติขององค์การอาหารและเกษตรกรแห่งสหประชาชาติพบว่า โรคเหี่ยวนี้สร้างความเสียหายในมะเขือเทศและพริกในภาคการเกษตร คิดเป็นมูลค่าปีละ 540 ล้านบาท โรคเหี่ยวในมะเขือเทศนี้สามารถเกิดได้จากเชื้อราก่อโรคหลายชนิด โดยทั่วไปเกษตรกรมักแก้ปัญหาโรคนี้ด้วยการใช้สารเคมีในการยับยั้งการเกิดโรค แต่การใช้สารเคมีนั้น จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาพบว่า เชื้อราปฏิปักษ์สามารถยับยั้งเชื้อก่อโรคได้ดี ในปัจจุบันเส้นใยจากพืชได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการนำมาขึ้นรูปเป็นวัสดุต่าง ๆ เนื่องจากสามารถหาได้จากธรรมชาติ มีราคาถูก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะผู้ศึกษาจึงสนใจนำเซลลูโลสจากพืชมาขึ้นรูปเป็นฟองน้ำสำหรับปลูกพืช โดยเติมสารเชื่อมขวางชนิดต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงให้ฟองน้ำที่ผลิตขึ้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสม รวมทั้งเสริมการยับยั้งโรคพืชที่เกิดจากราด้วยเชื้อราปฏิปักษ์ และนำฟองน้ำไปใช้ในการปลูกมะเขือเทศ ช่วยลดการเกิดโรคเหี่ยว และช่วยให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง