การศึกษาฟังก์ชันของรูปร่างนาฬิกาทรายที่มีผลต่อเวลาที่ใช้ในการไหลของทราย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรติณห์ เทิดกตัญญูพงศ์, อภิสรา บุญเกื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรรัตน์ นิธุรัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นาฬิกาทราย เป็นอุปกรณ์สำหรับจับเวลา มีลักษณะเป็นกระเปาะแก้ว 2 กระเปาะที่มีช่องแคบเชื่อมต่อกัน และมีทรายบรรจุอยู่ภายใน เมื่อคว่ำนาฬิกาทรายลง ทรายจะไหลจากกระเปาะบนลงมาสู่กระเปาะล่าง ซึ่งสามารถจับเวลาจากเวลาที่ทรายไหลลงสู่กระเปาะล่างจนหมด โดยนาฬิกาทรายถูกผลิตขึ้นมามีให้เลือกหลายระยะเวลา ดังนั้นผู้พัฒนาจึงเกิดข้อสงสัยต้องการทราบว่ารูปร่างของนาฬิกาทรายที่มีฟังก์ชันของรูปร่างแตกต่างกัน จะมีผลต่อเวลาที่ใช้ในการไหลของนาฬิกาทรายหรือไม่ อย่างไร จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงงาน เรื่อง การศึกษาฟังก์ชันของรูปร่างนาฬิกาทรายที่มีผลต่อเวลาที่ใช้ในการไหลของทราย ซึ่งศึกษาโดยการสร้างแบบจำลองนาฬิกาทรายตามฟังก์ชันต่างๆ และดูเวลาที่ใช้ในการไหลของทราย เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันรูปร่างกับอัตราการไหลของทราย