การศึกษารูปแบบของลำต้นแคคตัสที่มีผลต่อการรับน้ำในอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาภัทร ศรสำเร็จ, กุลธิดา เกตุวิฑูรย์, ธารทิพย์ อิ่มกระโทก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติ เพียรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากคณะผู้จัดทำ มีความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับต้น Cactus จึงต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับลักษณะลำต้นของต้น Cactus แต่ละชนิด ดังนั้นกลุ่มของพวกเราจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาลักษณะลำต้นของต้น Cactus รวบรวมความรู้เกี่ยวกับลักษณะต่างๆของต้น Cactus และการศึกษาประสิทธิภาพการรับน้ำในอากาศของลำต้นของต้น Cactus แต่ละชนิด เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและต่อยอดต่อไป

วิธีการทำ นำกระถางต้นไม้มาอุดรูระบายน้ำไว้ นำโมเดลของต้น Cactus แต่ละชนิดมาวางใส่ในกระถาง และใช้ป๊อกกี้ฉีดน้ำ ฉีดไปในอากาศเป็นแนวราบ จำนวนครั้งต้องเท่ากันทุกต้น หลังจากนั้นนำน้ำที่ได้ในแต่ละกระถางมาวัดปริมาณ แล้วบันทึกผลในตาราง