การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงกลของเปลือกทุเรียนเพื่อทดเเทนไม้อัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภัสสร กิติสุธาธรรม, พนิตธิดา จันทร์เต็ม, ศุภวดี แย้มเศียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประจักษ์ เกษมรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงกลในการใช้เปลือกทุเรียนเป็นวัสดุประกอบชีวภาพเพื่อทดเเทนไม้อัดโดยนำเปลือกทุเรียนไปอบเเห้งให้มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า165องศาเซลเซียสเป็นเวลา4ชั่วโมงจากนั้นใช้อัตอัตราส่วนกาวยูเรียฟอร์มัลดิไฮด์ต่อเปลือทุเรียน8มิลลิกรัมต่อ100กรัมเเละในการผลิตเเผ่นใยชีวภาพทำได้โดยวิธีการอัดร้อนที่อุณหภูมิ200-220องศาเซลเซียสเเละใช้ความดันในการอัด20-50กก./ตร.ซมเป็นเวลา10นาที จานั้นทำการทดสอบประสทธิภาพเชิงกลเเละคุณสมบัติทางกายภาพของไม้อัดชีภาพที่ทำจากเปลือทุเรียนกับไม้อัดที่ใช้ในปัจจุบัน