การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเจลที่พัฒนาจากเมือกในกระเจี๊ยบเขียว ผักปลังและเห็ดเยื่อไผ่ด้านการเพิ่มความชุ่มชื่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อลิน ธนเจริญภัทระ, กีรติกา ศรีวราพิทักษ์กุล, พิชญ์สินี ศิลปสมศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนาภรณ์ เบ็ญมาศ, วรางคณา ธุภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์