การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งแบบพาราโบลาหมุนตามดวงอาทิตย์โดยระบบหยดน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัชริญา ศรีวรสาร, ฐิติรัตน์ ไชยริบูรณ์, ธิชา ไชยริบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญภัค สมปัญญา, ปาริชาติ ราญมีชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะทายพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแบบพาราโบลาหมุนตามดวงอาทิตย์โดยระบบหยดน้ำ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งแบบพาราโบลาหมุนตามดวงอาทิตย์โดยระบบหยดน้ำ และ 3) เพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในและภายนอกเครื่องอบแห้งแบบพาราโบลาหมุนตามดวงอาทิตย์โดยระบบหยดน้ำผลการทดลองปรากฏดังนี้

  1. รูปแบบโครงสร้างของเครื่องอบแห้งที่เหมาะสมมากที่สุด คือ เครื่องอบแห้งแบบพาราโบลา

  2. อุณหภูมิเฉลี่ยภายในเครื่องอบแห้งแบบสี่เหลี่ยมมีค่ามากที่สุด คือ 42.14 องศาเซลเซียส รองลงมา คือ เครื่องอบแห้งแบบพาราโบลาหมุนตามดวงอาทิตย์โดยระบบหยดน้ำและการตากแบบธรรมชาติ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 38.71 องศาเซลเซียส และ 37 องศาเซลเซียส ตามลำดับ

  3. มวลของเนื้อหมูจากการอบด้วยเครื่องอบแห้งแบบพาราโบลาหมุนตามดวงอาทิตย์โดยระบบหยดน้ำ ลดลงจาก 500 กรัม เหลือ 250 กรัม มีลักษณะแห้ง สีสด และสะอาด กว่าการอบด้วยเครื่องอบแห้งแบบสี่เหลี่ยมและการตากแบบธรรมชาติ ซึ่งมีมวลของเนื้อหมูลดลงจาก 500 กรัม เหลือ 330 กรัม และ 300 กรัม ตามลำดับ