การหาพจน์ที่ n ด้วยลำดับเลขคณิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สาวิตรี นาโสก, ธิญาดา สุ่มมาตย์, อรัตชา ศรีวรสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสนันท์ ศรีจรูญ, ศราวุธ มูลชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะทายพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะเนื้อหาที่จะต้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเรื่องลำดับเลขคณิตก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกับเนื้อหาเรื่องนี้ ผู้จัดทำได้นำเรื่องลำดับเลขคณิตมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลข่าวสารต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเพราะวิชาคณิตศาสตร์มีความถูกต้องเที่ยงตรง คงเส้นคงวา มีระเบียบแบบแผนเป็นเหตุเป็นผล และมีความสมบรูณ์ในตัวและสามารถนำประสบการณ์ทางด้านความคิดและทักษะที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน

ผลการศึกษาพบว่าโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการหาพจน์ที่ n ด้วยลำดับเลขคณิตนี้เป็นโครงงานที่เน้นเกี่ยวกับการศึกษาคณิตศาสตร์เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชายากที่จะเข้าใจและวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานของทุกวิชา ผู้จัดทำมีแนวคิดที่อยากแก้ไขปัญหาในการสับสนในวิธีการหาพจน์ที่ nด้วยวิธีเดิมเราจึงคิดหาวิธีการหาพจน์ที่ nที่แปลกใหม่โดยที่ไม่สับสน