ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากการใช้ประโยชน์ของการเดินขึ้นอาคารโดยใช้วัสดุเพียโซอิเล็กทริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัสกร ปัญญาสุ, ยศกร ทะนุบงกช, ฐิติปวีณ์ ยาละ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติศักดิ์ สุวรรณทา, จีระพงศ์ ฝาเรือนดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้โลกของเราไม่ได้มีพลังงานเพียงพอต่อการใช้งานเพราะทั้งน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติถ่านหิน

เริ่มลดเหลือน้อยลงขึ้นเรื่อย ๆ และมนุษย์เราได้ใช้พลังงานโดยไม่ได้ประโยชน์จากการขึ้นอาคารเลย จึงได้

คิดค้นระบบกักเก็บพลังงานจากการขึ้นอาคารโดยใช้วัสดุเพียโซอิเล็กทริก มาเพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานที่ใช้

พลังงานอย่างสิ้นเปลืองในการขึ้นอาคารสิ่งประดิษฐ์นี้เป็นการออกแบบและสร้างระบบกันกเก็บพลังงานจาก

การเดินขึ้นอาคารโดยใช้วัสดุเพียโซอิเล็กทริกเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าและกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โดยจะน าแผ่น

พลาสติกติดเข้ากับแผ่นเพียโซอิเล็กทริกมาวางบนขั้นบันไดและน ากล่องที่ใส่แบตเตอรีติดไว้กลับผนังบันไดเดิน

สายไฟจากจากแผ่นเพียโซอลิกทริกเข้ากับแบตเตอรีเมื่อเเรงมากระท ากับเเผ่นพลาสติกที่ประกอบเข้ากับ

แผ่นเพียโซอิเล็กทริกแล้วจะกักเก็บพลังงานไฟฟ้า เข้าไปอยู่ในแบตเตอรีเมื่อจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี

สามารถน าไปใช้ได้เลย ผลการศึกษาพบว่าระบบกักเก็บพลังงานจากการเดินขึ้นอาคารโดยใช้วัสดุเพียโซอิเล็กท

ริกสามารถใช้งานได้จริง ระบบสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเเละกักเก็บพลังงานได้เพียงพอต่อการใช้งานแสดงให้

เห็นว่าระบบกักเก็บพลังงานจากการเดินขึ้นอาคารโดยใช้วัสดุเพียโซอิเล็กทริกแสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง