ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญธิดา ชูช่วย, ชไมพร ยานะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติศักดิ์ สุวรรณทา, จีระพงศ์ ฝาเรือนดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หลังจากที่เราสร้างโครงงานทางคณิตศาสตร์ “ ทุกอย่างเกี่ยวกับสามเหลี่ยมมุมฉาก ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใช้มือวาดรูปเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใช้ geometer sketchpad และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจาก นําเสนอโครงงานของเราให้คณะกรรมการ ขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่ามีความสัมพันธ์อื่น ๆ ระหว่างความยาวของแต่ละด้านและส่วนประกอบอื่น ๆ ของสามเหลี่ยมมุมฉาก. โดยการสํารวจความสัมพันธ์อื่น ๆ ระหว่างความยาวของทั้งสามด้านความสูงและส่วนประกอบอื่น ๆ ของสามเหลี่ยมมุมฉากพร้อมฐานของด้านตรงข้ามมุมฉากโดยใช้การวาดด้วยมือเพื่อสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยเครื่องมือเรขาคณิต จากนั้นพิสูจน์การสํารวจก่อนหน้านี้โดยใช้ Geometers ’ sketchpad และเผยแพร่ผลลัพธ์ของโครงงานไปยังกลุ่มเป้าหมาย