อุปกรณ์สวมมือควบคุมมือจับที่มีระบบการป้องกันการสั่นสะเทือนจากอาการของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรีญา ลอ, ปพิชญา ไชยลังการ, ชัชฎาภรณ์ ชูยัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จีระพงศ์ ฝาเรือนดี, อดิศักดิ์ กำแพงแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคพาร์กินสัน (Parkinson's Disease) เป็นภาวะสุขภาพที่เกิดขึ้นในระบบประสาทของมนุษย์ ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่มีผลต่อการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยเฉพาะการควบคุมการเคลื่อนไหวที่มีอาการสั่นเป็นลักษณะหนึ่งของโรคโรคพาร์กินสัน มักเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ประสาทในสมองที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวเสื่อมสภาพลง ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการสั่น (Tremor) การเคลื่อนไหวช้าลง (Bradykinesia) พร้อมกับอาการอื่น ๆ เช่น การทรงตัวลำบาก อาการเกร็ง และการสับสนในการควบคุมกล้ามเนื้อของผู้ป่วยอาการเหล่านี้อาจทำให้ผู้ป่วยมีความยากลำบากในใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การเขียน, การเดิน, การรับประทานอาหาร, และการแต่งตัว จากงานวิจัยหลายแห่งแสดงให้เห็นว่าโรคพาร์กินสันเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัย รวมถึงพันธุกรรม และสภาวะสิ่งแวดล้อม การรับรู้และการเข้าใจถึงโรคพาร์กินสันสำคัญมากเนื่องจากมันมีผลกระทบในทั้งผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลช่วยเหลือ จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทีมผู้พัฒนาจึงมีความสนใจในการคิดค้นและออกแบบสร้างอุปกรณ์เสริมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน โดยอุปกรณ์ช่วยเหลือนี้จะมีลักษณะเป็นอุปกรณ์สวมมือที่สามารถถอดสวมใส่ได้ตามความต้องการ หลักการทำงานของอุปกรณ์สวมมือจะมีระบบควบคุมมือจับที่จะมีระบบการป้องกันการสั่นสะเทือนจากอาการของผู้ป่วย อุปกรณ์สวมมือนี้จะสามารถทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานอุปกรณ์ในการหยิบและจับสิ่งของต่างๆที่จะเกิดผลกระทบจากการสั่นไม่ว่าจะเป็นการถือของ การดื่มน้ำ รับทานอาหาร และกิจกรรมอื่นๆที่จะได้รับผลกระทบจากอาการสั่นของผู้ป่วย ซึ่งอุปกรณ์สวมมือที่ทำการพัฒนาขึ้นนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ง่ายขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันและยังคอยช่วยแบ่งเบาภาระการดูแลช่วยเหลือจากครอบครัวได้ซึ่งการที่ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้เบื้องต้นนั้นจะทำให้ผู้ป่วยสามารถอยู่รวมกันกับสังคมได้ง่ายขึ้นลดผลกระทบทางด้านอารมณ์ จิตใจ และความเครียดลงได้อีกด้วย