การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากอบเชยเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Malassezia pachydermatis

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัณย์กร ไพจิตรวิเชียร, ณัฐดนย์ เเซ่อึ้ง, ฐปนวัฒน์ ปัญญาแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐสินี วงศ์จิระหิรัญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการดื้อยาเป็นปัญหาที่เเพร่หลายในวงการแพทย์ และ วงการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเกิดจากการใช้ยามากเกินขนาด เลยทำให้เชื้อโรคปรับตัวได้ เเละ ลดประสิทธิภาพของตัวยา จากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าสารสกัดจากธรรมชาติ ที่พบได้ในพืช เเบคทีเรีย สาหร่าย และสัตว์ มีประสิทธิภาพในการยับยั้งไม่เเพ้สารเคมี ทางคณะผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการใช้สารสกัดจากอบเชยซึ่งมีสาร Cinnnamaldehyde ในการยับยั้งเชื้อรา Malassezia pachydermatis เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษา ที่สามารถลดจำนวนการใช้ปริมาณยากับผู้ป่วย ลดโอกาสการดื้อยา ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา เเละจำนวนสารเคมี ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเซลล์ได้ โดยศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดที่ได้จากการสกัดในตัวทำละลายที่เหมาะสมที่สุด เพื่อประสิทธิภาพในการยับยั้งได้ดีที่สุด