การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากหญ้าแฝกต่อการงอกของเมล็ดต้อยติ่งและผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นลำไย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยนิตา ธนะพงศ์นิธิศ, อมรกานต์ วานิชยากูล, กฤตบุญ โตสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณิธาน มั่นคง, มณัฐ กอบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากหญ้าแฝกต่อการงอกของเมล็ดต้อยติ่งและผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นลำไย เป็นอีกกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ลงมือค้นหาคาตอบในสิ่งที่ตนสนใจศึกษา ในรูปแบบของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยเป็นโครงงานที่ต่อยอดมาจากโครงงาน เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากหญ้าแฝกต่อการงอกของเมล็ดต้อยติ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากหญ้าแฝกต่อการงอกของเมล็ดต้อยติ่ง และมีการต่อยอดในเรื่องของการศึกษาผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นลำไย โดยการศึกษาในครั้งนี้ ได้แบ่งขั้นตอนการทดลองเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัญหาของวัชพืชต่อการเกษตรของเกษตรกรสวนลำไย ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความเป็นไปได้ของการสกัดสารจากพืชบางชนิด เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำจัดวัชพืช ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาวิธีการสกัดสารสกัดหยาบจากหญ้าแฝก ขั้นตอนที่ 4 การทดลองสารสกัดหยาบจากหญ้าแฝกต่อการงอกของเมล็ดต้อยติ่ง ขั้นตอนที่ 5 ศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากหญ้าแฝก ต่ออัตราการงอกของเมล็ดต้อยติ่ง และขั้นตอนที่ 6 ศึกษาผลกระทบจากการใช้สารสกัดหยาบจากหญ้าแฝก ต่อการเจริญเติบโตของลำไย