การศึกษาประสิทธิภาพในการดักกรองฝุ่นของไม้ประดับในอาคาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตร​า​ภรณ์​ นิติภัก​ดิ์​, จีราวิวัฒน์ วิหะตานนท์, ปราณา พานารถ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรณารักษ์ ตัญจพัฒน์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดักกรองฝุ่นของไม้ประดับอาคารชนิดต่างๆ ได้แก่ โดยใช้พื้นที่จำลองขนาด กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร และสูง 200 เซนติเมตร โดยเจาะพื้นที่ว่างเป็นหน้าต่าง 3 ด้าน กว้าง 40 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร ซึ่งเป็นที่ที่จะนำไม้ประดับมาแขวนไว้ ขอบหน้าต่างห่างจากขอบด้านบนของกล่อง 50 เซนติเมตร และห่างจากด้านข้าง ข้างละ 10 เซนติเมตร เว้นด้านหน้าไว้เป็นทางเข้า เพื่อเข้าไปเก็บผลการทดลอง ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2563เพื่อจำลองสถานการณ์โดยคาดหวังว่าจะสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการเลือกไม้ประดับในอาคารเพื่อดักกรองฝุ่นได้จริง