โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา เรื่อง ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากขิงในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Phytopthora infestans ที่ก่อให้เกิดโรคใบไหม้ในมันฝรั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรัลยา สมมิตร, ชุติกาญจน์ ดอกนางแย้ม, พัฒนา สุขาภิรมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เกียวกับการสกัดสารจากขิงที่เรียกว่าจินเจอรอลที่เป็นสารประกอบฟีนอลิกมาเพื่อใช้ในการยับยั้งเชื้อที่ชื่อว่า Phytophthora-infestans ที่เป็นเชื้อที่ส่งผลต่อมันฝรั่ง