โปรแกรม Machine learning เพื่อจําแนกชนิดของซากดึกดําบรรพ์ใน วนอุทยานเขาพันธุรัต อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วงศพัทธ์ โพธิ์ดำรงชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภา จันทร์ทรง, จิราวรรณ เนียมศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณี ได้ค้นพบซากดึกดําบรรพ์ในบริเวณ เขตวนอุทยานเขานางพันธุรัต อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และพบว่าเป็นซากดึกดําบรรพ์ในยุคเพอร์เมียน (ประมาณ 250 – 290 ล้านปี) แต่เนื่องด้วยซากดึกดําบรรพท์ ที่พบมีขนาดที่เล็ก และมีลักษณะที่ยากต่อการจําแนก ทําให้การจําแนกชนิดของ ซากดึกดําบรรพ์ต้องอยู่ภายใต้การทํางานของผู้เชี่ยวชาญด้านบรรพชีวินวิทยาเท่านั้น ทางผู้จัดทําจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างโปรแกรม Machine Learning ซึ่งเป็นการใช้ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI ) ในการจําแนกชนิดของซากดึกดําบรรพ์ ณ วนอุทยานเขานางพันธุรัต อําเภอชะอํา จังหวัด เพชรบุรี โดยจะมีการจําแนกชนิดของซากดึกดําบรรพ์ได้ผ่านรูปถ่าย และมีการให้ข้อมูลพื้นฐานของ ซากดึกดําบรรพ์ชนิดต่าง ๆ ในเบื้องต้น เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสามารถศึกษาได้ในเบื้องต้น และ นําไปสู่การค้นพบทางบรรพชีวินวิทยาที่เกิดประโยชน์ในอนาคต และสามารถใช้ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาอีกด้วย