การศึกษาวัสดุคั่นรอยต่อคอนกรีตจากซังข้าวโพดผสมน้ำยางมะตอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ถิรวัฒน์ ใจชุ่ม, ศิริทรัพย์ ธรรมสุขุม, สิทธิกร แก้วเกิดมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภาพรรณ อุ่นเรือน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาวัสดุคั่นรอยต่อคอนกรีตจากซังข้าวโพดผสมน้ำยางมะตอย มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนในการผลิตแผ่นวัสดุคั่นรอยต่อคอนกรีตจากซังข้าวโพดผสมน้ำยางมะตอย และ 2. เพื่อศึกษาสมบัติค่ากำลังกดและร้อยละการคืนตัวโดยเฉลี่ยของแผ่นวัสดุคั่นรอยต่อคอนกรีตจากซังข้าวโพดผสมน้ำยางมะตอย โดยนำซังข้าวโพดจากเกษตรกรมาบดละเอียดผสมกับเถ้า นำยางพารา และน้ำยางมะตอยในอัตราส่วนที่ศึกษา และทำการอัดขึ้นรูป จึงนำไปวัดค่ากำลังกดและร้อยละการคืนตัว ตามมาตรฐานกรมทางหลวง มอก.1041-2534