การศึกษาประสิทธิภาพของกากกาแฟต่อการดูดซับสารเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกของผลไม้ในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลนัดดา สองมา, เขมนิจ หลวงขัน, เสกสันต์ จันทร์ใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเวช สืบปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลไม้เป็นสินค้าเกษตรสำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ผลไม้ไทยมีคุณภาพดีและมีรสชาติอร่อย เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก และในแต่ละภาคจะมีผลไม้ที่แตกต่างกันไป เช่นภาคเหนือเป็นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยภูเขาโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ มีความพิเศษคือสภาพอากาศหนาวเย็น เปิดโอกาสให้เกษตรกรภาคเหนือได้ปลูกผลไม้เมืองหนาว ซึ่งหาไม่ได้จากเมืองร้อนอย่างประเทศไทย เช่นสตรอเบอรี่ บ๊วย พลับ กีวี่ พีช เสาวรส อโวคาโด กาแฟ เป็นต้น แต่เกษตรกรยังยากในการดูแลรักษาคุณภาพสินค้า เพราะหลังการเก็บเกี่ยว โดยธรรมชาติ ผลไม้สดยังคงมีการหายใจตามอัตราปกติเหมือนตอนที่ติดอยู่บนลำต้น ซึ่งกระบวนการหายใจของผลไม้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลไม้สูญเสียความสด เอทิลีนเป็นตัวการสำคัญที่กระตุ้นให้ผลไม้เกิดการสุก เพื่อลดปัญหาจึงต้องหาทางชะลอการสุกของผลไม้ ซึ่งกากกาแฟมีคุณสมบัติที่เป็นตัวดูดซับสารเอทิลีน คณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดในการศึกษาประสิทธิภาพของกากกาแฟต่อการดูดซับสารเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกของผลไม้ในท้องถิ่น โดยควบคุมให้ตัดผลออกจากต้นในวันเดียวกันและเวลาใกล้เคียงกัน มีนํ้าหนัก-ขนาดผลเท่ากัน และสีของผลที่ใกล้เคียงกัน บันทึกผลโดยการสังเกตุ ความสดและสีของผล,กลิ่น ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นระยะเวลา7วัน และทำการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลของผลไม้โดยใช้กากกาแฟแต่ละอัตราส่วนวางไว้ในภาชนะปิดเดียวกันกับผลไม้และผลไม้ที่ไม่ได้ควบคุมด้วยกากกาแฟ โดยใส่ไว้ในภาชนะปิด