การพัฒนาเฝือกนิ้วมือจากเส้นใยไผ่กิมซุง( Beechey bamboo ) เพื่อแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นอับที่เกิดจากการใช้งานและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ภายในบริเวณนิ้วมือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อชิรญา เรืองอร่าม, ศักยวิชญ์ สะตะ, ศศิรญา แสงสี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิยะดา สิริอมตธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการพัฒนาเฝือกนิ้วมือจากเส้นใยไผ่กิมซุง ถูกคิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหลักในด้านกลิ่นอับชื้นและลดอาการระคายเคืองที่เป็นผลเนื่องมาจากการแทรกซึมของของเหลวที่ก่อให้เกิดแบคทีเรีย ซึ่งจะมีรูปแบบเหมือนกับเฝือกนิ้วมือ ชนิดAluminium Finger Splint (ที่ดามนิ้ว)โดยการนำส่วนของกาบไผ่มาแช่น้ำเพื่อให้ส่วนที่ไม่ใช่เส้นใยเปื่อยและหลุดลอกออกมา จากนั้นนำเส้นใยที่ได้มาทำเป็นฟองน้ำเพื่อใช้สำหรับการรักษารูปนิ้วมือ