การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกกิจกรรมจิตอาสา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชวาล ภูยิหวา, นวพล จันทพล, วัชรกรณ์ สุนสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มาลิณี แก้วเกิดมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกกิจกรรมจิตอาสา

มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อความรวดเร็วในการบันทึกกิจกรรมจิตอาสา

ให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่น

โดยผู้จักทำโครงงานได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นให้ตรงกับแบบสำรวจปัญหาที่ได้จากกลุ่มนักเรียน

โดยนำมาพัฒนาเป็นเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยโปรแกรม dreamweaver cs6

ให้มีความสวยงามและสะดวกต่อการใช้งาน และการเก็บข้อมูลนักเรียนและคุณครู หรือ

กิจกรรมที่บันทึก ด้วยชุดโปรแกรม Appserv ทั้งนี้เพื่อที่แอพพลิเคชั่นบันทึกกิจกรรมจิตอาสาจะสามารถแก้ไขปัญหา

และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และการตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บแอพพลิเคชั่น

โดยกลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบคือ ผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มผู้ใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นบันทึกจิตอาสา

โดยสถิติที่ใช้ในตรวจสอบประสิทธิภาพ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บแอพพลิเคชั่นพบว่า เว็บแอพพลิเคชั่นบันทึกกิจกรรมจิตอาสามีคุณภาพ

จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับใดสำหรับการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับใด