เครื่องดูดความชื้นและลดการเจริญเติบโตของเชื้อราในตู้เสื้อผ้าด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูนิรันดร์ จันเชียงมา, ประสิตา คำปวน, ปานไพลิน ทะริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัชชา ขันทบัว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพานพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความชื้นที่เกิดขึ้นในตู้เสื้อผ้าเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาในหลายด้าน เช่น กลิ่นอับของเสื้อผ้าที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ ความไม่สบายกายและไม่สบายใจเมื่อส่วมใส่ รวมถึงปัญหาใหญ่ ๆ อย่างเรื่อง การติดเชื้อและปัญหาสุขภาพ ที่อาจจะส่งผลตามมาในระยะยาวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน ที่ความชื้นค่อนข้างสูง ดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้สร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการกำจัดความชื้นในตู้เสื้อผ้า ที่มีชื่อว่า เครื่องดูดความชื้นและลดการเจริญเติบโตของเชื้อราในตู้เสื้อผ้าด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมทั้งหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่ การระบุปัญหา รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา วางแผนและดำเนินการสร้าง และทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้น ซึ่งคาดว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานได้ดี สามารถลดความชื้นในตู้เสื้อผ้าได้ และ ส่งผลให้ลักษณะทางกายภาพของตู้เสื้อผ้า ที่ใช้และไม่ใช้เครื่องดูดความชื้นและลดการเจริญเติบโตของเชื้อราในตู้เสื้อผ้าด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์ มีการเจริญเติบโตของเชื้อราที่น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด