เครื่องแจ้งเตือนคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาด้วยระบบออนไลน์แอพพลิเคชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลทิวา จำปา, วริศรา พันธุ์อุโมงค์, ชุติกาญจน์ ดวงปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วราพร เขื่อนแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพานพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปลานิล เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่ชาวเกษตรกรอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นิยมเพาะเลี้ยงกันมาก เพื่อการค้า ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงในบ่อดิน จากการสำรวจและสอบถามปัญหาชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในอำเภอพาน พบว่า ปัญหาการตายยกบ่อของปลานิลเป็นปัญหาใหญ่สุดที่ชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลมีความวิตกกังวล เพราะทำให้ผู้เลี้ยงปลานิลขาดทุนเป็นจำนวนมาก มีหลายปัจจัยที่ทำให้ปลานิลตายยกบ่อโดยที่ผู้เลี้ยงปลาไม่ทราบล่วงหน้าหรือไม่ทันได้แก้ปัญหาป้องกันการตายของปลานิลยกบ่อได้

จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดในการประดิษฐ์เครื่องแจ้งเตือนคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลา ด้วยระบบออนไลน์แอปพลิเคชัน ที่สามารถแจ้งเตือนได้ทั้งแอปพลิเคชันไลน์ บนเวปไซต์ แจ้งเตือนผ่านสีไฟและเสียง เพื่อเตือนให้ผู้เลี้ยงปลานิลทราบว่าคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลามีปัญหา สามารถหาปัญหาและแก้ปัญหา ปรับปรุงคุณภาพน้ำของบ่อเลี้ยงปลาได้เหมาะสมและทันท่วงที วัตถุประสงค์ในการศึกษา 1. เพื่อสร้างและทดสอบประสิทธิภาพ เครื่องแจ้งเตือนคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลา ด้วยระบบออนไลน์ โดยเริ่มจากเขียนโค้ดเซนเซอร์วัดค่าออกซิเจน pH , อุณหภูมิ และระยะทาง ส่งไปยัง Esp32 และแจ้งเตือนไปยังหน้าจอ olcd ไฟ led ลำโพง Buzzer และเชื่อมต่อ wifi เพื่อส่งข้อความไปยังแอพพลิเคชั่น line , แสดงผลบนเวปไซต์ NETPIE และแอร์ปั้มทำงาน เมื่อค่าออกซิเจนน้อยกว่า 4 , pH <7 หรือ >8.5 และอุณหภูมิ <25 หรือ >36