ผลการใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรรูปแบบอนุภาคนาโนไขมัน โดยใช้ไรแดงเป็นตัวนำส่งสาร ต่อการอนุบาลลูกปลานิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สร้อยทิพย์ บุญสูง, ชาญาดา มาวิเลิศ มาวิเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วราพร เขื่อนแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพานพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปลานิล เป็นปลาที่ชาวเกษตรกรอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นิยมเพาะเลี้ยงกันมาก ซึ่งการเลี้ยง ปลานิลจะมีขั้นตอนการอนุบาลลูกปลาซึ่งมีความสำคัญ เพื่อให้ลูกปลามีอัตราการรอดตายสูง แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันและมีอัตราการรอดตายสูง จึงได้ศึกษาการใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจร ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียได้ นำมาใช้เป็นสารที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกปลานิล ซึ่งการทำให้สารอยู่ในรูปแบบอนุภาคนาโนไขมันมีประสิทธิภาพในการกักเก็บ และมีการควบคุมการปลดปล่อยตัวยาหรือสารสำคัญออกมาได้ดี ดังนั้นจึงได้นำสารสกัดฟ้าทะลายโจรทำให้อยู่ในรูปแบบอนุภาคนาโนไขมัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดฟ้าทะลายโจรรูปแบบอนุภาคนาโนไขมันต่ออัตราการรอดตายของไรแดง โดยนำส่วนใบและก้านของฟ้าทะลายโจรมาอบให้แห้ง บดให้ละเอียดแล้วนำไปสกัดด้วยน้ำ ให้มีความเข้มข้น 4%w/v นำไปทำให้เป็นอนุภาคนาโน จากนั้นนำสารละลายฟ้าทะลายโจรรูปแบบอนุภาคนาโน มาศึกษาความเข้มข้น 0.1-0.4 %v/v ต่ออัตราการรอดตายของไรแดง , วัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดฟ้าทะลายโจรรูปแบบอนุภาคนาโนไขมันที่มีไรแดงเป็นตัวนำส่งสารต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของลูกปลานิล โดยนำความเข้มข้นของสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่ไม่ทำให้ไรแดงตาย มาแช่ไรแดงเป็นเวลา 30 นาที แล้วนำไรแดงไปให้ลูกปลาแต่ละชุดการทดลองกินเป็นเวลา 14 วัน บันทึกน้ำหนัก ความกว้างและความยาว ทั้งก่อนและหลังเลี้ยง และศึกษาอัตราการรอดตายของลูกปลานิลที่เลี้ยงด้วยไรแดงแช่สารสกัดฟ้าทะลายโจรรูปแบบอนุภาคนาโนไขมัน โดยนำเติมน้ำที่มีปริมาณไนไตท์สูงลงในตู้ปลาแต่ละชุดการทดลอง 1/2 ของตู้ บันทึกอัตราการรอดตายของลูกปลานิลหลังจากปรับคุณภาพน้ำ และวัตถุประสงค์ที่ 3 ศึกษาผลการใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรรูปแบบอนุภาคนาโนไขมันที่มีไรแดงเป็นตัวนำส่งสารที่มีต่อคุณภาพของน้ำที่ใช้เลี้ยงปลา โดยวัดคุณภาพน้ำทั้งปริมาณออกซิเจน ไนไตรท์ pH และอุณหภูมิก่อนและหลังการเลี้ยงลูกปลานิลโดยใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรรูปแบบอนุภาคนาโนไขมันที่มีไรแดงเป็นตัวนำส่งสารเป็นอาหารลูกปลา