พลาสติกชีวภาพ จากสาหร่ายทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัญญา โอสถพรมมา, พัชรินทร์ แก่นบุตร, ปิยวรรณ วงศ์วานปัญญาศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดอกมะลิ ประหยัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจินดามณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Plastics are composed of the very large molecule called polymers. Polymers are made up of relatively small molecular structures known as the monomer. This project will utilize natural polysaccharides that are polymeric carbohydrate molecules composed of long-chain molecules. 3 types of polysaccharides, starch floridean,agarand alginate will be extracted from red and brown seaweed. As a plasticizer (to produce or promote plasticity and flexibility and to reduce brittleness.) Sorbitol and glycerol will be added.

The project aims to produce bioplastic from seaweed using different combinations of natural polysaccharides and plasticizers to attain the high quality of bioplastic in terms of strength and resistance