เครื่องปรับอากาศที่ทำได้ด้วยตัวคุณเอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อานัส รอมาลี, อนัน โกอีรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

Bilal Cindioglu

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจินดามณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Thailand has average daily temperature changing 27-40 Celsius during the year. This makes cooling as necessity. However, cooling is generally expensive and there are not many options to save money without increasing your temperature. Mostly, it is required to use air conditioners a lot at workplaces, schools, and homes. Unfortunately, using AC at homes shakes the financial balance of many people in Thailand. Even, there are many homes without a single AC. In order to make calculation, single room air conditioners come in different sizes and use from 500 to 1500 watts. If it is used around 8 hours in a day, it approximately costs around 1500 baht. In this project, handmade AC is designed and we run experiments to measures its effect to minimize the use of AC.