ผลกระทบจากสนามแม่เหล็กต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปานชีวา อุดอ้าย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดอกมะลิ ประหยัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจินดามณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

This experiment aims to determine how magnets have an effect on the growth of rice plant. Magnetic fields do have an impact on plant growth, to settle the dispute of the effects of two different magnets via the scientific method and to find the best combination of strength to promote growth in rice plant.