ศึกษาประสิทธิภาพแผ่นแปะแผลไบโอไฮโดรเจลบรรจุโมโนลอรินเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชพร ผดุงเกียรติวงษ์, ภัคดาริน พงศ์ภัคประเสริฐ, ธัญวรัตน์ ทับพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรวีร์ ศรีสุขใส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางผู้จัดทำได้ศึกษาประสิทธิภาพของไบโอไฮโดรเจลบรรจุโมโนลอรินที่สามารถยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะและเป็นสาเหตุของแผลติดเชื้อ โดยบรรจุปริมาณของโมโนลอรินแตกต่างกัน ได้แก่ 1, 2, 3 และ 4 กรัม และนำมาทดสอบประสิทธิภาพของไบโอไฮโดรเจลที่ได้ ได้แก่ คุณสมบัติในการดูดซึมน้ำ คุณสมบัติในการเกาะติดกับผิวหนัง เอกลักษณ์เฉพาะทางเคมีของไฮโดรเจล และประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus