ศึกษาประสิทธิภาพแผ่นวัดความชื้นจากคอปเปอร์(II)คลอไรด์และโคบอลต์(II)คลอไรด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัญญา วโรตมะกุล, พิชยา ธาราศรีสุทธิ, ศุกรษา เพ็ชรทองขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวัน แสงสวี, วรวีร์ ศรีสุขใส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความชื้นในอากาศมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์แม้อาจจะดูเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ไม่สามารถมองข้ามไปได้เพราะหลายๆเหตุการณ์อาจจะเป็นเพราะความชื้นในอากาศที่สร้างปัญหาเล็กๆที่ทำให้ความสะดวกสบายในชีวิตลดลง คณะผู้จัดทำจึงพัฒนาตัวช่วยในการวัดความชื้นแบบง่ายโดยใช้หลักการเปลี่ยนสีของโคบอลต์(II)คลอไรด์และคอปเปอร์(II)คลอไรด์ที่สามารถเปลี่ยนสีในเฉดต่างๆเมื่อได้รับความชื้นที่แตกต่างในปริมาณกันโดยผลิตออกมาในรูปแบบแผ่นเพื่อง่ายต่อการนำไปใช้งานและการสังเกตสีที่เปลี่ยนแปลงของแผ่น