หุ่นยนต์ตรวจสอบ ปรับปรุงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช และตรวจสอบโรคพืชด้วยปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกร ยี่มี, จิรพงศ์ ถาวรแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเกษตรกรรมเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากเป็นผู้ผลิตอาหารหลักให้แก่ประชาชน และมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย ภาคการเกษตรของประเทศไทยได้ขยายตัวกว่าร้อยละ 7.2 (ไตรมาสที่แรก พุทธศักราช 2566) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตาม เกษตรกรพบอุปสรรคในการทำการเกษตรจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ ภาวะฝนทิ้งช่วงและโรคพืช ทั้งนี้เนื่องจากแปลงทางการเกษตรมีขนาดใหญ่ เกษตรกรตัวคนเดียวไม่สามารถดูแลพืชทุกต้นได้อย่างประสิทธิภาพ ทำให้อาจส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตที่ลดลง ผลผลิตไร้คุณภาพ และเสี่ยงต่อการเกิดโรคพืชมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรน้อยลง เกษตรกรจึงมักเผชิญกับความท้าทายและอาจขาดความรู้ความเข้าใจชนิดโรคพืช รวมถึงการดูแลและปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อพืช

ทางผู้จัดทำจึงพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจสอบ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้ข้อมูล ปริมาณความชื้น และปริมาณแร่ธาตุจากการตรวจจับของเซนเซอร์ และตรวจสอบโรคของพืชอย่างแม่นยำด้วยปัญญาประดิษฐ์ จากการเก็บข้อมูลรูปภาพจากโมดูลกล้อง เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตทางเกษตรที่มีคุณภาพ สะดวกสบาย รวมทั้งประหยัดเวลาให้กับเกษตรกร