หุ่นยนต์ตรวจสอบ ปรับปรุงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช และตรวจสอบโรคพืชด้วยปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกร ยี่มี, จิรพงศ์ ถาวรแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเกษตรกรรมเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากเป็นผู้ผลิตอาหารหลักให้แก่ประชาชน และมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้เริ่มต้นและระดับกลางพบอุปสรรคในการทำการเกษตรทั้งจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลพืช การขาดแรงงาน และที่สำคัญการแพร่ระบาดของโรคพืชและแมลง หากไม่ป้องกันหรือดูแลอย่างรอบคอบ อาจทำให้เกิดการลุกลามสู่พืชต้นอื่น ๆ ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความเสียหาย ได้ผลผลิตที่ไร้คุณภาพ นำไปสู่การสูญเสียรายได้จำนวนมากของเกษตรกร จึงได้พัฒนาหุ่นยนต์ตรวจสอบ ปรับปรุงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช และตรวจสอบโรคพืชด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้กล้องตรวจจับส่วนต่าง ๆ ของพืช แล้ววิเคราะห์ลักษณะผิดปกติ ด้วย AI Deep Learning เช่น สีเหลืองที่ผิดปกติบนในพืชบ่งบอกถึงการขาดไนโตรเจน ผลโกโก้ที่มีลายจุดผิดปกติสาเหตุจากมวนโกโก้ เพื่อให้เกษตรกรทราบและป้องการลุกลามได้อย่างมีประสิทธิภาพ หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้อัตโนมัติตามเส้นทางที่เกษตรกรกำหนด ทำให้ครอบคลุมพืชในแปลงเกษตร ซึ่งสามารถตรวจสอบค่าแร่ธาตุอาหาร NPK ในดินให้เกษตรกรทราบได้ และรดน้ำตามที่เกษตรกรกำหนด หุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นจะช่วยให้เกษตรกรสามารถดูแลพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน รวมถึงสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน