การสังเคราะห์แก้วชีวภาพโดยใช้เทคโนโลยีโซล-เจลผสมกับเซลลูโลสนาโนคริสตัลจากกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน เพื่อผลิตสารเคลือบรากฟันเทียมกระตุ้นการงอกของกระดูกในผู้ป่วยที่ทำรากฟันเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชร์ทิตา อนันตเสรี, ณัฐวิภา ศรีสมบูรณ์, สิริกัญญา บริบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิลันธน์ แสนสุข, จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัด nanocrystalline cellulose (NCC) จากกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน (PKC) เพื่อใช้ในการกระตุ้นการสร้างของกระดูกในสารละลายเลียนเเบบเลือด (Stimulated body fluid : SBF) นำไปสังเคราะห์สารเคลือบในรูปแบบ Xerogel เพื่อพัฒนาเป็นสารเคลือบรากฟันเทียม โดยศึกษามวลของ NCC ที่เหมาะสมในการกระตุ้นการสร้างของกระดูก ทดลองโดยนำ PKC ในรูปแบบผงสกัดน้ำมันออกด้วยวิธี Soxhlet Extraction พบว่ามีน้ำมันเป็นองค์ประกอบ 7.7% ของน้ำหนักทั้งหมด และใช้เทคนิค Thin Layer Chromatography (TLC) ใช้เฮกเซนเป็น mobile phase นำไปตรวจสอบด้วยตู้ฉายรังสียูวี พบว่าสะท้อนแสงออกมาเป็นสีเขียว ไม่พบการเคลื่อนที่ของน้ำมัน แต่ในชุดควบคุมพบคราบน้ำมันสีเหลืองเคลื่อนที่ จากนั้นนำ PKC ที่สกัดน้ำมันออกหมดแล้วสกัดเป็น NCC โดยใช้วิธี Acid hydrolysis และฟอกสี ได้เป็น NCC ตรวจสอบโดยใช้ Fourier Transform Infared Spectrometer (FTIR) เพื่อดูหมู่ฟังก์ชัน พบว่า NCC มีค่าพีคอยู่ที่ 1417.23, 1315.43, 1010.16 และ 871.07 cm-1 และ ใช้กล้อง Scanning Electron Microscope (SEM) เพื่อศึกษาสัณฐาณ เเล้วนำไปสังเคราะห์เป็นสารเคลือบโดยใช้อัตราส่วนโดยโมลของ 3.7 : 2 : 1 : 0.07 ของ C2H5OH : H2O : TEOS : HCl เพื่อสังเคราะห์ Silica sol-gel แล้วนำไปผสมกับ NCC ปริมาณ 0.5g 1g 1.5g และ 2g ให้ความร้อน 50 °C คนสารจนอยู่ในรูปแบบ sol ที่มีความหนืด นำไปหยดบนแผ่นอะลูมิเนียมให้เคลือบผิวทั้งหมด ระเหยจนได้สารเคลือบในรูปแบบ thin dense-film แล้วนำ NCC ที่ปริมาณเดิม ไปทดสอบการงอกของกระดูกใน SBF ปริมาตร 5 มล. เป็นเวลา 3 7 และ 14 วัน ใช้วิธี Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS) ตรวจสอบค่า Spectra ของกระดูกและตรวจสอบการก่อตัวของกระดูกด้วย SEM เมื่อได้การทดลองการทดสอบทอัตราส่วนที่เหมาะสมของ NCC ที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการสร้างกระดูกเเล้ว นำไปทดสอบความเป็นพิษ Primary Human Osteoblasts (HOBs ) ด้วยวิธี MTT assay เพื่อดูความมีชีวิตของเซลล์