การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์จากผักลิ้นห่านด้วยวิธีการทางชีวภาพ เพื่อยับยั้งเชื้อมาลาเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชพร จุลศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ด้วยวิธีการชีวภาพของผักลิ้นห่าน เพื่อให้ได้อนุภาคที่มีรูปร่างทรงกลม และนำไปทดสอบการยับยั้งเชื้อมาลาเรียด้วยวิธีการ 96 หลุมและนำมาหาค่า MIC