การสำรวจหนามบริเวณขอบใบหญ้าคาเพื่อใช้ในการสนับสนุนพฤกษนิติวิทยาศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สันติธรรม ดารากัย, วิศรุต รัตนมุกดา, กรันฑรัตน์ ไหมนวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศน์ปองคุณ ดาราจร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้สำรวจและศึกษาสัณฐานวิทยาของขอบใบของพืชในท้องถิ่นที่สร้างบาดแผลบนผิวหนังเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมในการศึกษานิติพฤกษศาสตร์ สำรวจหญ้าคาในท้องถิ่น ศึกษาขนาดหนามขอบใบของหญ้าคา ศึกษาการเกาะติดบนผ้าของหนามขอบใบหญ้าคา และสร้างฐานข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับหนามขอบใบของหญ้าคาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ด้านนิติพฤกษศาสตร์ ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์เสด็จ และตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเก็บตัวอย่างมาศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 จนถึงช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ผลการศึกษาจากการสุ่มเก็บตัวอย่างใบพืชในท้องถิ่นพบว่ามีพืชทั้ง 5 ชนิดที่ขอบใบแหลมคมได้แก่ ข่อย ตะไคร้ สับปะรด อ้อย และหญ้าคา โดย 4 ชนิดแรก มีหนามแหลมคมที่ขอบใบ แต่หนามเหล่านั้นไม่สามารถหลุดเกาะติดวัตถุได้ แตกต่างจากหญ้าคาที่มีหนามแหลมคมจำนวนมากสามารถหลุดเกาะติดวัตถุที่เสียดสีหรือวัตถุที่มาสัมผัสแรงๆได้ ดังนั้นหญ้าคาจึงเป็นพืชที่เหมาะสมที่จะนำมาศึกษาพฤกษนิติวิทยาศาสตร์ในแง่ของการหลุดเกาะติดวัตถุ จึงสุ่มเก็บตัวอย่างใบหญ้าคา 6 พื้นที่ พบว่าใบหญ้าคาแต่ละพื้นที่ที่สุ่มเก็บมีขนาดความสูงเฉลี่ยใกล้เคียงกัน จากนั้นจึงศึกษาหนามขอบใบหญ้าคาพบว่าในแต่ละบริเวณของใบหญ้าคามีหนามขอบใบที่มีลักษณะแตกต่างกันเป็น 2 แบบ โดยบริเวณกลางใบจนถึงปลายใบจะมีหนามเรียวยาวและหลุดได้เมื่อเสียดสีกับวัตถุ ในขณะที่บริเวณโคนใบมีหนามขนาดสั้นและไม่หลุดเมื่อมีการเสียดสีกับวัตถุ จึงเลือกศึกษาขนาดหนามขอบใบที่พบบริเวณกลางใบจนถึงปลายใบเนื่องจากสามารถเกาะติดวัตถุได้

การศึกษาขนาดหนามขอบใบของหญ้าคาในแต่ละพื้นที่พบว่าขนาดหนามขอบใบหญ้าคาเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยพบว่าหนามขอบใบหญ้าคาเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการทดสอบการเกาะติดบนผ้าโดยการใช้บริเวณขอบใบพืชเสียดสีบนเนื้อผ้า พบว่าหนามขอบใบหญ้าคามีการเกาะติดเนื้อผ้าที่นำมาทดสอบทั้ง 5 ชนิด ขนาดความยาวหนามที่เกาะติดผ้าทั้ง 5 ชนิดมีขนาดไม่แตกต่างกัน สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์พฤกษนิติวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต โดยสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับหนามที่เกาะติดบนเสื้อผ้าในกรณีที่เกิดอาชญากรรม

นอกจากนี้แล้วยังได้นำข้อมูลข้างต้นมาสร้างฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ด้านนิติพฤกษศาสตร์โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหนามขอบใบของหญ้าคา และการเกาะติดบนผ้าของหนามขอบใบหญ้าคา ซึ่งเข้าถึงได้โดยลิงค์ https://sway.office.com/W54LpvcMiYEbmum3?ref=Link