ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แองเจโล แลมโบโลโต, พีรดนย์ แฮดเมย, ขจรพัฒน์​ สุมชาวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไสว วีระพันธ์, เพิ่มพูน พลศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์เรื่องระบบโรงเรือนอัจฉริยะ IoT มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างระบบโรงเรือนอัจฉริยะ IoT ที่ควบคุมผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต และ 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพระบบย่อยของระบบโรงเรือนอัจฉริยะ IoT โดยผลของการออกแบบระบบโรงเรือนอัจฉริยะ IoT ที่ควบคุมผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้กับโรงเรือนที่เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรได้ ซึ่งระบบโรงเรือนอัจฉริยะ IoT ตอบสนองโครงการของรัฐบาลไทย Thailand 4.0 ที่ต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย ผลการศึกษาเป็นดังนี้

1.) ผลการออกแบบของระบบโรงเรือนอัจฉริยะ IoT จะมีขนาดความยาว ความกว้าง และความสูง เป็น 80 cm x 85 cm x 90 cm ตามลำดับ

2.) ผลการศึกษาประสิทธิภาพ การควบคุมเปิด-ปิด ระบบย่อยผ่านเว็บไซต์ www.netpie.io พบว่า การเปิด-ปิดระบบไฟให้แสงสว่าง การเปิด-ปิดระบบพัดลมระบายอากาศ การเปิด-ปิดปั๊มน้ำ มีความถูกต้องคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

3.) ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ในการรายงานผลสภาพแวดล้อมผ่านเว็บไซต์ www.netpie.io แบบ Real time พบว่า การรายงานผลอุณหภูมิ ความชื้น และความเข้มแสง มีความถูกต้อง 100 เปอร์เซนต์

คำสำคัญ : ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ, IoT , Nodmcu